บริการด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

  • ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านการสำรวจโรงงาน, การตรวจสุขภาพพนักงานในโรงงาน และการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เราจึงได้ก่อตั้งแผนกสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพ การบริการให้ครบวงจร โดยการตรวจสิ่งแวดล้อมใน และนอกสถานประกอบการ สำหรับลูกค้าที่ตรวจสุขภาพประจำปีกับเรา เราสามารถทำรายงานเปรียบเทียบผลการตรวจทางสิ่งแวดล้อม กับผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ตามแผนก อีกทั้งยังสามารถให้คำปรึกษา แก้ปัญหาได้ลงลึกมากขึ้นอีกด้วย

บริการของเรา

  ให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามมาตรฐานสากลครอบคลุม ดังต่อไปนี้ 

  Stack Emission Sampling (ปล่องระบาย) การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในปล่องระบาย ด้วยเทคนิค ISO kinetic sampling ด้วยชุดเก็บตัวอย่าง Stack ของบริษัท Apex การเก็บก๊าซ ไนโตรเจนออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยเทคนิคและอุปกรณ์เฉพาะ

  การหาตำแหน่งและจุดเก็บตัวอย่างของอากาศในปล่อง (US.EPA Method 1)

  การหาความเร็วและอัตราการไหลของก๊าซในปล่อง (US.EPA Method 2)

  การหาน้ำหนักโมเลกุลของอากาศในปล่อง (US.EPA Method 3)

  ให้บริการตรวจวัดด้านกายภาพ บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน ( แสงสว่าง, เสียง, ความร้อน )

  การเก็บตัวอย่างสารเคมี ฝุ่นละออง แสง และความร้อน ในสถานประกอบการตาม Method สากลต่างๆ เช่น NIOSH, OSHA ฯลฯ ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งได้รับการสอบเทียบการทำงาน ของอุปกรณ์ต่างๆ จากองค์กร ภาครัฐ และเอกชนที่ให้บริการ และยังมีการทดสอบการทำงานภายในบริษัทเป็นประจำทุกครั้งก่อนนำไปใช้งานต่างๆ....

  งานติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน ( Workplace Quality Monitoring )

  Ambient Air (TSP , PM10 ,PM 2.5, W/S ,W/D และสารเคมี) การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดตั้งแต่ 2.5 ไมครอน 10 ไมครอน และ 100 ไมครอน รวมทั้งการ เก็บตัวอย่างโลหะหนัก โดยใช้ High Volume....

  การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

  การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ทำการตรวจวิเคราะห์ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา โดยรักษา สภาพน้ำตัวอย่างแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส....

  การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม

  การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ทำการตรวจวิเคราะห์ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา โดยรักษาสภาพน้ำตัวอย่าง โดยรักษาสภาพน้ำตัวอย่างแช่เย็นที่ อุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส....

  การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน

  การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน

  เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินและดิน

  เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินและดิน

ลูกค้าของเรา

Activities - ภาพกิจกรรม


 • กิจกรรม

  พร้อมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) อาทิเช่น คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งฯ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), คุณบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, คุณวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาที่ดิน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), คุณณิยะดา จ่างตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, คุณทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน), คุณพิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน), คุณวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน), น.อ.วิสูธ จันทนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น เข้าร่วมงานพิธีฉลองมงคลสมรสของลูกสาว พล.อ. วิสุทธิ์ นาเงิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  เข้าเยี่ยมคารวะ พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ถนนพหลโยธิน ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานวันสถาปนาหน่วยทหารพราน ครบรอบปีที่ 40 และ รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยทหารพรานกิตติมศักดิ์ และเครื่องหมายความสามารถพิเศษทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์ ณ กองบังคับการกรมทหารพรานที่ 14 จังหวัดกาญจนบุรี

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ คุณสุวงศ์ แย้มสอาด ประธานโรงพยาบาลแพทย์รังสิต, คุณชัยนันท์ แย้มสอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายแพทย์กฤชรัตน์ ตระกูลช่าง ประธานกรรมการแพทย์ เพื่อหารือความร่วมมือทางธุรกิจ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ถนนพหลโยธิน จังหวัด ปทุมธานี ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด