บริการด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

  • ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านการสำรวจโรงงาน, การตรวจสุขภาพพนักงานในโรงงาน และการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เราจึงได้ก่อตั้งแผนกสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพ การบริการให้ครบวงจร โดยการตรวจสิ่งแวดล้อมใน และนอกสถานประกอบการ สำหรับลูกค้าที่ตรวจสุขภาพประจำปีกับเรา เราสามารถทำรายงานเปรียบเทียบผลการตรวจทางสิ่งแวดล้อม กับผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ตามแผนก อีกทั้งยังสามารถให้คำปรึกษา แก้ปัญหาได้ลงลึกมากขึ้นอีกด้วย

บริการของเรา

  ให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามมาตรฐานสากลครอบคลุม ดังต่อไปนี้ 

  Stack Emission Sampling (ปล่องระบาย) การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในปล่องระบาย ด้วยเทคนิค ISO kinetic sampling ด้วยชุดเก็บตัวอย่าง Stack ของบริษัท Apex การเก็บก๊าซ ไนโตรเจนออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ด้วยเทคนิคและอุปกรณ์เฉพาะ

  การหาตำแหน่งและจุดเก็บตัวอย่างของอากาศในปล่อง (US.EPA Method 1)

  การหาความเร็วและอัตราการไหลของก๊าซในปล่อง (US.EPA Method 2)

  การหาน้ำหนักโมเลกุลของอากาศในปล่อง (US.EPA Method 3)

  ให้บริการตรวจวัดด้านกายภาพ บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน ( แสงสว่าง, เสียง, ความร้อน )

  การเก็บตัวอย่างสารเคมี ฝุ่นละออง แสง และความร้อน ในสถานประกอบการตาม Method สากลต่างๆ เช่น NIOSH, OSHA ฯลฯ ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งได้รับการสอบเทียบการทำงาน ของอุปกรณ์ต่างๆ จากองค์กร ภาครัฐ และเอกชนที่ให้บริการ และยังมีการทดสอบการทำงานภายในบริษัทเป็นประจำทุกครั้งก่อนนำไปใช้งานต่างๆ....

  งานติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน ( Workplace Quality Monitoring )

  Ambient Air (TSP , PM10 ,PM 2.5, W/S ,W/D และสารเคมี) การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดตั้งแต่ 2.5 ไมครอน 10 ไมครอน และ 100 ไมครอน รวมทั้งการ เก็บตัวอย่างโลหะหนัก โดยใช้ High Volume....

  การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

  การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ทำการตรวจวิเคราะห์ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา โดยรักษา สภาพน้ำตัวอย่างแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส....

  การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม

  การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ทำการตรวจวิเคราะห์ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยา โดยรักษาสภาพน้ำตัวอย่าง โดยรักษาสภาพน้ำตัวอย่างแช่เย็นที่ อุณหภูมิ 4 ± 2 องศาเซลเซียส....

  การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน

  การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอน

  เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินและดิน

  เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินและดิน

ลูกค้าของเรา

Activities - ภาพกิจกรรม


 • กิจกรรม

  ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธาน โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  มีผู้มาร่วมประชุม อาทิเช่น รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ผศ.พญ. นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ รศ.นพ. โยธิน เบญจวัง ประธานฝ่ายการแพทย์ศาสตร์ศึกษา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  เป็นต้น

  ทั้งนี้ ที่ประชุมมูลนิธิฯ มีมติแต่งตั้ง ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ให้เข้ารับตำแหน่ง รองประธาน มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติ และจะดำเนินการจัดกิจกรรมทางการแพทย์เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในลำดับต่อไป

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลองครักษ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต. วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก (สห.ทบ.) ในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ และ พ.อ. รชต วงษ์ อารีย์ รองเจ้ากรมฯ (1) ด้วยความปิติยินดี

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลองครักษ์ ได้รับพระราชทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 พร้อมคณะฯ คุณเอกลักษณ์ ปัทม สัตยาสนธิ เจ้าของ Index Living Mall และ ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมด จำกัด ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ในฐานะ กรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิ คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย เข้าร่วมพิธีเปิด ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มูลนิธิ คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย ซึ่งเป็นพิธีอันเป็นมหากุศลครั้งใหญ่ ณ บ้าน ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ซอย 15 ถนนเสรี 2 (หลัง สนามราชมังคลากีฬาสถาน)

  ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแห่งนี้นี้ จะเป็นศูนย์กลาง การจัดอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของ มูลนิธิ คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัยในหลักสูตรสำคัญต่างๆ อาทิเช่น หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (หลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานใน 7 คืน 8 วัน) ซึ่งคุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย เป็นผู้ริเริ่มและวางรากฐานการฝึกปฏิบัติไว้ เป็นต้น

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ในฐานะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน. พระโขนง (ประธาน กต.ตร.สน.พระโขนง) ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ภายใน สน.พระโขนง ประจำปี 2561 ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด